วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน
คือ กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานขององค์กรใด ๆ จากงบการเงินขององค์กรนั้น
พร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน

กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล

จัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

เลือกเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์

แปลความหมายและประเมินผลที่ได้จากการวิเคราะห์


ประเภทของการวิเคราะห์งบการเงิน


การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
ดูการเปลี่ยนแปลงของรายการสำคัญ

การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
ดูสัดส่วนของของแต่ละงบ

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
เน้นดูตัวที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน


สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratios; CR)
= สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน
การแปลความหมาย : ธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น………เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratios; QR)
= (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ)/หนี้สินหมุนเวียน
การแปลความหมาย : ธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว
อยู่เป็น………เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

วัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management Ratios)

1. อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory turnover)
= ต้นทุนสินค้าขาย/สินค้าคงเหลือ
การแปลความหมาย : ธุรกิจสามารถเปลี่ยนสินค้าคงเหลือเป็นยอดขาย
ได้………ครั้งต่อปี (ตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี)

2. ระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
= 365/อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ
การแปลความหมาย : เป็นตัวบอกว่ามีการสำรองสินค้าไว้นานเพียงใด

3. อัตราการหมุนของลูกหนี้ (Account receivable turnover)
= ต้นทุนสินค้าขาย/ลูกหนี้การค้า
การแปลความหมาย : ธุรกิจสามารถเก็บหนี้จากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
ได้………ครั้งต่อปี (ตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี)

4. ระยะเวลาการเก็บหนี้ (Average collection period)
= 365 / อัตราการหมุนของลูกหนี้
การแปลความหมาย : ในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแต่ละครั้งใช้เวลา
ในการเก็บหนี้ประมาณ……..วัน (ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดี)

5. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed assets turnover)
= รายได้รวม/สินทรัพย์ถาวร
การแปลความหมาย : สินทรัพย์ถาวรของธุรกิจจะก่อให้เกิดรายได้
เป็น……..เท่าของสินทรัพย์ถาวร (ตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี)

6. อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total assets turnover)
= รายได้รวม/สินทรัพย์รวม
การแปลความหมาย : สินทรัพย์รวมของธุรกิจจะก่อให้เกิดรายได้
เป็น……..เท่าของสินทรัพย์รวม (ตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี)


วัดความสามารถในการก่อหนี้และการชำระหนี้
(Leverage Ratios)

1. อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt ratio)
= (หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม) * 100
การแปลความหมาย : ทุก 100 บาทของสินทรัพย์รวม
ธุรกิจมีภาระหนี้สินทั้งหมด……….บาท (ตัวเลขยิ่งสูง ความเสี่ยงสูง)

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt to equity ratio)
= (หนี้สินรวม/ส่วนทุน) * 100
การแปลความหมาย : ทุก 100 บาทของส่วนทุน
ธุรกิจมีภาระหนี้สินทั้งหมด……….บาท (ทำให้ทราบถึงสัดส่วนโครงสร้างเงินทุน)


วัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

1. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
= (กำไรสุทธิ/ยอดขาย) * 100
การแปลความหมาย : ทุก 100 บาทของยอดขาย
ก่อให้เกิดกำไรสุทธิ……….บาท (ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดี)

2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on assets : ROA)
= (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม) * 100
การแปลความหมาย : ทุก 100 บาทของสินทรัพย์รวม
ก่อให้เกิดกำไรสุทธิ……….บาท (ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดี)

3. อัตราผลตอบแทนต่อทุน (Return on equity : ROE)
= (กำไรสุทธิ/ส่วนทุน) * 100
การแปลความหมาย : ทุก 100 บาทของเงินทุน
ก่อให้เกิดกำไรสุทธิ……….บาท (ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดี)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น